KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/ BİLGİLENDİRME

Berk Ay Sağlık Hizmetleri AŞ. (Özel Medova Hastanesi) olarak kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda optimum güvenlik önlemlerini alarak ve büyük hassasiyet içinde işlemekteyiz.

  • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI,

Yüksek standartlarda hizmet sağlamak amacı ile kişisel sağlık verileriniz dahil kişisel verilerinizi; Çağrı Merkezi, İnternet Mobil Uygulamaları, Fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü görsel ya da elektronik  olarak elde etmekteyiz.

Tıbbi teşhis tedavi, muayene ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için işlenmesi gerekli olan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf 1 ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler ) şu amaçlarla işlenmektedir.

Kamu Sağlığının korunması, koruyucu hekimlik tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakbakananlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi sağlık hizmetleri finansmanı tetkik teşhis ve tedavi giderlerinizi karşılanması,   müstehaklık sorgu kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, randevunuz hakkında sizi bilgilendirme, kimliğinizin  teyid edilmesi kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, hizmetin iyileştirilmesi , denetim ve suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması  ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyid edilmesi, Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlerinize cevap verilebilmesi,  hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi web ve mobil kanallarda özel içeriklerin somut ve soyut faydalarının tasarlanması ve iletilebilmesi , hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması ve araştırılması amacıyla işlenmekte ve bünyemizde ve dış hizmet sağlayıcılar bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlikle muhafaza edilmektedir.

  • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI,

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kan., 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı  ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kan. hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kor. Kan. Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin  Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yukarıda sayılan amaçlarla Sağlık Bakanlığı bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri , özel sigorta şirketleri, SGK, EGM, ve diğer kolluk birimleri, Nüfus Genel Müd. , Türkiye Eczaneler Birliği, Adli makamlar, tıbbi teşhis ve tedavi birliği içinde olduğumuz yurt içinde ve yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, hastanın sevk edildiği ya da hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşları, yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, işvereniniz ile, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

  • KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNDETMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kan. ,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kan. ,663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kan. Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,  kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme , kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.medova.com.tr “ sitesinden tüm detaylarıyla ulaşabileceğiniz gibi linkte yer alan ve bankolardan temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle Şeyh Şamil Mh. Dosteli Cd. No: 52/1 adresine “ www.medova.com.tr “ adresimize posta, e-posta ve noter kanalıyla gönderebilirsiniz hastanemize sayılı yollarla iletebilirsiniz. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır.

ÖZEL MEDOVA HASTANESİ KVK POLİTİKASI www.medova.com.tr metninden detaylı bilgiye erişebiliriz.