İdrarda Görülen Kan, Mesane Kanseri Belirtisi Olabilir

İdrarda kan görülmesi yani “hematüri”, nedeni mutlaka belirlenmesi gereken bir sorundur. Çoğunlukla idrar yolu enfeksiyonu, taş hastalığı, prostat büyümesi gibi iyi huylu hastalıklar nedeniyle ortaya çıksa da özellikle mesane kanseri gibi daha ciddi ve kötü huylu bir hastalığa bağlı da oluşabilmektedir. Hematüri toplumda sık görülen ve sıklığı % 2,5’tan % 20’ye kadar değişen klinik bir bulgudur. Hematüri pratikte karşımıza iki şekilde çıkmaktadır. Hastanın daha hızlı şekilde hekime gelmesini sağlayan, idrarda gözle görülebilecek miktarda kan olması ‘‘makroskopik hematüri’’, gözle görülmeyen fakat mikroskop ile incelemede 3’ten fazla kırmızı kan hücresinin bulunması ise ‘‘mikroskopik hematüri’’ olarak tanımlanır.

Belirtileri Gözlemlemek ve Farkında Olmak Hayat Kurtarıyor

Makroskopik hematüri, genellikle altta yatan önemli bir patolojiyi işaret eder. Bu nedenle, makroskopik hematürinin altta yatan nedenini belirlemek için mutlaka ileri değerlendirme yapılmalıdır. Hematürinin oluş şekli, pıhtı varlığı ve özel bir şekil almış olması, ağrının eşlik etmesi ve idrarın hangi aşamasında kan görüldüğü klinik değerlendirmede önem taşır. İdrar başlangıcındaki hematüri sıklıkla üretra-idrar kanalı kaynaklıdır ve çoğunlukla enfeksiyona bağlı gözlenir. Hematüri öncesi olan yan ağrısı çoğunlukla böbrek taşı düşürmeyi işaret ederken ağrısız pıhtılı hematürinin en sık sebebi mesane kanseridir.

Mesane Kanseri Daha Çok 50 Yaşından Sonra Görülmektedir

Mesane kanseri erkeklerde prostat, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülen kanserdir. Erkeklerde kanser vakalarının yaklaşık olarak % 7’sini oluşturur. Kadınlarda en sık görülen dokuzuncu kanserdir ve tüm kanser vakalarının % 2,5’ini oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sigara (tütün) kullanımı tek başına mesane kanserinin en önemli nedenini oluşturur ve tüm olguların yüzde 40-70’inden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. Sigara içen kişilerde mesane kanseri gelişme olasılığı, sigara içmeyenlere kıyasla 2-3 kat daha yüksektir.  Mesane kanseri daha çok 50 yaşından sonra görülmektedir. Mesane kanseri tanısı için en yaygın olarak kullanılan testler idrar tahlili, üriner sistem ultrasonografisi ve sistoskopisidir. (Mesanenin endoskopik olarak kamerayla değerlendirilmesi) Tüm kanser türlerinde olduğu gibi erken tanı ve tedavi ile mesane kanserinden tamamen kurtulmak mümkündür.

Sigara İçen Kişilerde Mesane Kanseri Gelişme Olasılığı 2-3 Kat Daha Yüksektir

Mesane kanseri tanı anında çoğunlukla yüzeysel şekilde yani mesane duvarının derinliklerine nüfuz etmemiş şekildedir. Bazı hastalarda ise tanı anında mesane dışına taşmış hatta uzak organlara yayılmış dahi olabilir. Tedavi hastalığın evresine göre yapılmaktadır. Yüzeysel mesane kanserinde kanserli alanın mesaneden kazınarak temizlenmesi ve sonrasında mesane içine uygulanan çeşitli ilaçlar ile hastalık tedavi edilebilir. Mesane duvarının derinliklerine ilerlemiş hastalıkta ise içerden kazımak yeterli olmayıp mesanenin alınması gerekebilmektedir. Deneyimli uzman tarafından uygulanan iyi ve yeterli bir tedavi ile birlikte yakın takip yapılması bu hastalıkla mücadele edilmesinde oldukça önem taşımaktadır. Mesane kanseri riskini azaltmak için alınacak başlıca tedbirler sigara kullanımının azaltılması ve mesleki kanserojen maddelerden uzak durulması şeklindedir.

İdrardaki Kanama Mutlaka Bir Uzman Tarafından Değerlendirilmeli

Sonuç olarak baktığımızda idrarda görülen kan, idrar yolu enfeksiyonu ve taş hastalığı gibi selim durumlardan kaynaklanabileceği gibi mesane kanseri gibi oldukça ciddi ve ölümcül olabilecek bir kanserin de belirtisi olabilir. İhmal etmeksizin idrardaki kanamanın mutlaka bir uzman tarafından araştırılması gerekmektedir. Hangi sebepten olduğunun tespiti ve ona uygun tedavinin yapılmasının hayat kurtarıcı olabileceği akılda tutulmalıdır.